Algemene voorwaarden Schröder Haarlem Dansschool

Wij stellen het op erg op prijs, dat u zich als leerling bij Schröder Haarlem gaat inschrijven.

Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in onze Dansschool en om alles zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld.

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving bij Dansschool Schröder. Het is dus belangrijk, dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud en consequenties. Door te klikken op ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels zonder enig voorbehoud.

Als u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Graag tot ziens en tot dans bij Dansschool Schröder Haarlem!

Art. 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van Schröder Haarlem, hierna te noemen eigenaar, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist.

1.2 Cursisten en bezoekers van de dansschool, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de eigenaar dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.

1.3 De eigenaar is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen. De eigenaar is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

1.4 De eigenaar heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

Art. 2 Inschrijven

2.1 Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het aantal lessen. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de betalingstermijn(en). Daarnaast geeft u ook toestemming om e-mails van ons te ontvangen.

2.2 Door schriftelijke inschrijving voor een danscursus of via het formulier op de website, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld.

2.3 U schrijft zich in voor een gehele cursus. Verzuimde lessen worden nooit gerestitueerd. In overleg met de dansleraar kunnen de lessen worden ingehaald. In uitzonderlijke gevallen kunnen verzuimde lessen in een volgend seizoen worden ingehaald dit in besluit van de eigenaar.

2.4 Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Minderjarige kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een danscursus.* Ouder(s) en of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden. (Helaas kunnen wij niet meer controle uitoefenen op de leeftijd bij inschrijvingen via internet dan wij nu al doen).

2.6 Het kan voorkomen, dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de eigenaar kunt annuleren;

2.7 Is er gekozen voor ‘All in’ (alleen mogelijk bij jeugd) dan worden er extra kosten in rekening gebracht van 40,-.

2.8 Wij mogen u op de hoogte houden over de diverse dansavonden via; telefoon, e-mail en WhatsApp.

2.9 Wanneer de verhouding jongens/meisjes te scheef loopt, kunnen wij de inschrijving annuleren. Op basis van inschrijfdatum wordt er dan geplaatst.

2.10 Een inschrijving is pas definitief na een bevestiging van ons.

2.11 Administratiekosten 25,- per persoon.

Art. 3 Cursus

3.1 De eigenaar is bevoegd, ook tijdens een cursus wijzigingen in de lestijden aan te voeren.

3.2 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

3.3 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de dansleraar, wordt de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, dag of tijd.

3.4 De eigenaar mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurig ziekte etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt de annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

3.5 Schröder is niet aansprakelijk wanneer de cursus geannuleerd wordt als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, pandemieën, aanslagen of overmacht.

3.6 Een dansles gemist door ziekte kan worden ingehaald in dezelfde dan wel eerst opvolgende lesweek indien er een tweede groep is van hetzelfde niveau.

3.7 Bij langdurige ziekte (mits gemeld bij de eigenaar) kan in overleg met de eigenaar worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen. Dit geldt niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.

3.8 De eigenaar heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, privéles of activiteit van de dansschool.

3.9 Uw lidmaatschap beëindigt zich onmiddellijk na een laatste les van de door u gekozen cursus. U kunt daarna opnieuw een keuze maken uit het aanbod van de eigenaar voor een vervolgcursus.

3.10 Compensatie, is niet inwisselbaar voor geld of te gebruiken tijdens thema avonden.

3.11 Concurrentie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de eigenaar van de dansschool zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 2000,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de eigenaar van de dansschool om verdere schade te vorderen.

Art. 4 Betalingen

4.1 Alle betalingen dienen tenzij anders is overeengekomen binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn. Voor iedere dag  dat de betaling later wordt ontvangen geld een boete van € 5,-.

4.2 Betalingen kunnen contant of per pin ter plaatse worden voldaan.

4.3 Consumpties, entreegelden, examengelden en alle andere tijdens het seizoen voorkomende kosten dienen ter plaatse te worden voldaan.

4.4 Bij verzuim van uw betaling kan de eigenaar toegang tot de dansschool ontzeggen. Bij een niet tijdige betaling van uw lesgeld is het volledige bedrag direct opeisbaar.

4.5 Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de cursist-ouder(s)/verzorgers(s).

4.6 De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s

4.7 De directie bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen

4.8 De directie kan gebruik maken van de mobiele applicatie ‘ Tikkie ‘ bij achterstallige betalingen als herinnering.

Art. 5 Aansprakelijkheid

5.1 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

5.2 Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aan te spreken voor de gehele schade.

5.3 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.

5.4 Indien u gezondheidsproblemen heeft dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan een danscursus verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen ten alle tijden te worden gemeld aan de eigenaar.

Art. 6 Consumpties, rookbeleid en overig

6.1 In de dansschool geldt een algeheel rookverbod.

6.2 Het is niet toegestaan in de dansschool zelf meegebrachte drankjes en/of etenswaren te nuttigen. Deze goederen zullen zonder overleg in beslag worden genomen.

6.3 Het is verboden in de dansschool of op het terrein verdovende middelen te verhandelen of te gebruiken.

6.4 Het is verboden wapens mee te nemen.

6.5 Wij serveren geen kraanwater

6.6 Consumpties mogen alleen in de dansschool worden genuttigd, niet buiten op het terrein.

6.7 Aan personen onder de 18 jaar zullen geen alcoholische dranken worden verkocht.

6.8 De eigenaar en haar medewerkers zijn gerechtigd om te vragen naar een geldig legitimatiebewijs.

6.9 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de eigenaar. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

6.10 De eigenaar is wel gerechtigd om foto en andere opnamen te (laten) maken van activiteiten van de dansschool. U geeft de eigenaar toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt

Art. 7   Introducés

7.1 Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers mee te nemen naar uw cursus of één van de andere cursussen;

7.2 Er zijn periodiek kijklessen of proeflessen, waar introducés en/of bezoekers van harte welkom zijn. U wordt hierover tijdens de cursus op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en/of bezoekers en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels;

7.3 De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten op een cursus uit te nodigen.

7.4 Kleding, schoenen en hygiëne

–          U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Houdt u wel rekening met de normale fatsoenswaarden;

–          U dient uw jas op te hangen in de garderobe. Het is niet toegestaan uw jas mee te nemen naar de bar of zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen;

–          U dient uw schoenen bij binnenkomst in de garderobe om te wisselen voor droge en schone (dans)schoenen.

–      Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medeleerlingen. Draag altijd schone (sport)kleding en gebruik een deodorant.

Art. 8 Klachten

8.1 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.

8.2 De eigenaar maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht eveneens schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager.

 

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

* Heeft een minderjarige zich ingeschreven zonder bijzijn van één van de ouders/verzorgers en zijn er twee danslessen of meer gevolgd, dan dient het volledige cursusgeld betaald te worden.